สหรัฐฯ 'วิตกอย่างยิ่ง' เวียดนามสั่งจำคุกนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 2 ปี (2024)

ยาฮูนิวส์

เข้าสู่ระบบ

จดหมาย

เข้าสู่ระบบเพื่อดูจดหมายของคุณ

 • ข่าว
 • เรา
 • การเมือง
 • โลก
 • โควิด 19
 • อากาศเปลี่ยนแปลง
 • สุขภาพ
 • ศาสตร์
 • ต้นฉบับ
  • 360
  • พอดคาสต์ Skullduggery
  • สมคบคิด
 • ติดต่อเรา
   {promoMarkup}{notifMarkup}

  {notificationCenterNavMsg}

  ',panelEmptyTemplate='

 • {emptyPanelMsg}

 • ',panelErrorTemplate='

  {errorMsg}

  ',panelParentTemplate='

  ',notifOnboardPromoTemplate='

 • สหรัฐฯ 'วิตกอย่างยิ่ง' เวียดนามสั่งจำคุกนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 2 ปี (3)

  {notifOnboardMsg}

 • ',EXPANDED_PANEL="expanded_panel",ERROR_PANEL="error_panel",NotificationView=function(){function e(n,t){classCallCheck(this,e);var i=this;i._config=n,i._panelNode= null,i._store=t}return createClass(e,[{key:"_generatePanelMarkup",value:function(e,n){var t=this._config,i=void 0,o=void 0;"ไม่ได้กำหนด" !=ประเภทของหน้าต่าง&&(i=window.Notification&&"default"===window.Notification.permission,o=t.promos.bypassEligibleClassCheck||hasClass(document.body,t.promos.eligibleBodyClass));var s=t promos.enableNotifOnboard&i&&o?notifOnboardPromoTemplate:"";if(s){var r=t.promos.showYahooLogo?"":"yns-no-logo";s=s.replace("{notifOnboardBtnLabel}",t.promos notifOnboardBtnLabel).replace("{notifOnboardMsg}",t.promos.notifOnboardMsg).replace("{subscriptionTopic}",t.promos.subscriptionTopic).replace("{noLogoClass}",r).replace("{promoLogo} ",t.promos.promoLogo)}var a=n.newCount>t.panel.maxCount?n.newCount:"",c=t.panel.notificationCenterPath,l=c?"":constants.panelHideElement,d= t.panel.headerMsg?"":" "+constants.panelHideElement,u=c?constants.panelPaddingBtm:"",p=void 0;n.count?p=n.markup:p=panelEmptyTemplate.replace("{ emptyPanelMsg}",t.panel.emptyPanelMsg);return e=e.replace("{notifMarkup}",p).replace("{promoMarkup}",s).replace("{hideClass}",l).replace ("{notifCenterLink}",c).replace("{paddingClass}",u).replace("{headerMsg}",t.panel.headerMsg).replace("{hideHeaderClass}",d).replace(/ {notificationCenterNavMsg}/g,t.panel.notificationCenterNavMsg).replace(/{newCount}/g,a)}},{key:"render",value:function(e,n){var t=this;if( t._panelNode){var i=void 0,o=t._panelNode,s=void 0,r=void 0;switch(e){case EXPANDED_PANEL:i=panelTemplate,r=t._store.getNotifications(),s =t._generatePanelMarkup(i,r),o.innerHTML=s;break;case ERROR_PANEL:s=(i=panelErrorTemplate).replace("{errorMsg}",t._config.panel.errorMsg),o.innerHTML= s}n&&n()}else n&&n(new Error("No panel parent"))}},{key:"createPanelParentNode",value:function(e){e&&(e.innerHTML=panelParentTemplate,this._panelNode=document. getElementById(constants.panelNodeId))}},{คีย์:"updateBadgeNode",value:function(e){if(e){var n=this._store.getNotifications().newCount,t=this._config.badge maxCount;if(n){var i=n>t?t+"+":n;e.innerHTML=i}else e.innerHTML=""}}},{คีย์:"addStyles",value:function(e ){if(e&&"undefined"!=typeof window){var n=document.getElementById(this._config.panel.styleTagId);n||((n=document.createElement("style")).type=" ข้อความ/css",n.id=this._config.panel.styleTagId,n.innerText=e,document.head.appendChild(n))}}}]),e}(),EXPANDED_PANEL$1="expanded_panel", ERROR_PANEL$1="error_panel",PanelController=function(){function e(n,t,i){classCallCheck(this,e);var o=this;o._store=t,o._view=i,o._config =n;var s=o._config.panel;o._panelParentNode=document.querySelector(s.parentSelector),o._badgeNode=o._config.badge.selector&&document.querySelector(o._config.badge.selector)o _indicatorNode=s.indicatorSelector&&document.querySelector(s.indicatorSelector)}return createClass(e,[{key:"createPanelParentNode",value:function(){this._view.createPanelParentNode(this._panelParentNode), this._notifPanelNode=document.getElementById (constants.panelNodeId)}},{คีย์:"refreshPanelNode",value:function(e,n){var t=this;addClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),t._store.fetchNotifications(e,(function (e,i){var o=window.wafer&&window.wafer.base;o&&o.destroy(t._notifPanelNode),e?t._notifPanelNode.innerHTML||(t._view.render(ERROR_PANEL$1),addClass(t. _notifPanelNode,constants.panelLoading)):(t._view.render(EXPANDED_PANEL$1),t._view.updateBadgeNode(t._badgeNode),t._showBadge(),t._showIndicator(),t._view.addStyles(i. css)),removeClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),o&&o.sync(t._notifPanelNode.parentNode),n&&n(e,i)}))}},{key:"resetBadge",value:function() {var e=this;e._store.resetNewCount(),e._view.updateBadgeNode(e._badgeNode),addClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass)}},{คีย์:"_showIndicator",ค่า :function(){this._indicatorNode&&(this._store.getNotifications().newCount?addClass(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass):removeClass(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass))} },{คีย์:"_showBadge",value:function(){var e=this;e._store.getNotifications().newCount?removeClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass):addClass(e._badgeNode ,e._config.badge.hideClass)}}]),e}(),config={promos:{eligibleBodyClass:"display-push-promos",enableNotifOnboard:!0,bypassEligibleClassCheck:!1,notifOnboardBtnLabel:"แจ้งเตือนฉัน ",notifOnboardMsg:"รับการแจ้งเตือนสำหรับข่าวด่วนและเรื่องเด่น",promoLogo:"https://s.yimg.com/cv/apiv2/ae/news/circle_bell.png",showYahooLogo:!0,subscriptionTopic:"gondor_homerun_news "},ป้าย:{hideClass:"",maxCount:5,ตัวเลือก:""},แผง:{emptyPanelMsg:"คุณไม่มีการแจ้งเตือนใหม่",errorMsg:"",headerMsg:"การแจ้งเตือน",imageTag:"img :40x40|2|80",indicatorClass:"yns-indicator",indicatorSelector:null,maxCount:6,notificationCenterNavMsg:"ดูการแจ้งเตือน {newCount} ทั้งหมด",notificationCenterPath:"",notificationTypes:"",parentSelector:null,styleTagId :"notificationStyles",ธีม:"default"},บริการ:{attemptCount:1,attemptDelay:2,url:null,resetUrl:null,isRMP:!1,responseType:"json",timeout:1500}},Main= function(){function e(n){classCallCheck(this,e);var t=this;t.config=t._parseConfig(n),t._validateRequiredConfigs()&&(t._request=new NotificationRequest(t.config) ),t._store=New NotificationStore(t.config,t._request),t._view=new NotificationView(t.config,t._store),t._panelController=new PanelController(t.config,t._store,t ._view),t._panelController.createPanelParentNode(),t._assignHelperMethods())}return createClass(e,[{key:"_parseConfig",value:function(e){var n={};for(var t in objectAssign(n,config),n)if(n.hasOwnProperty(t)){var i=n[t],o=e[t];"object"===(void 0===i?"ไม่ได้กำหนด ":_typeof(i))?objectAssign(i,o):n[t]=e[t]}return n}},{key:"_validateRequiredConfigs",value:function(){var e=this.config; return!(!e.panel.parentSelector||!e.service.url)}},{key:"_assignHelperMethods",value:function(){var e=this;e.helpers={refreshPanelNode:e._panelController. refreshPanelNode.bind(e._panelController),resetBadge:e._panelController.resetBadge.bind(e._panelController),resetIndicator:function(){removeClass(e._panelController._indicatorNode,e.config.panel.indicatorClass)}}}} ]),e}(),notificationClient_module_min=Main,notificationClient={NotificationClient:notificationClient_module_min},CONSUMPTION_STORAGE_KEY="lnct",NotifClient=function(){function e(){var e,n;this.personalized=!1, this .ybarElem=document.getElementById("ybar"),this.partnerClasses=null===(n=null===(e=this.ybarElem)||void 0==e?void 0:e.className) ||void 0===n?void 0:n.match(/ybar-variant-([a-z]*)/),this.client=new notificationClient.NotificationClient(this.getConfig())}return e.prototype .refreshPanel=function(){var e,n,t,i=this,o={lastUpdate:this.getTimeStamp()||this.setTimeStamp(),loadInHpViewer:!0,includePersonalized:this.personalized},s= (null===(e=window.YAHOO)||void 0===e?void 0:e.context)||(null===(n=window.Af)||void 0===n ?void 0:n.context)||{};return s.region&&s.lang&&(o.lang=s.lang,o.region=s.region),(null===(t=this.partnerClasses)| |โมฆะ 0===t?โมฆะ 0:t.length)&&(o.partner=this.partnerClasses[1]),สัญญาใหม่((ฟังก์ชัน(e,n){i.client.helpers.refreshPanelNode({matrixParams :o},(function(t,i){t&&(logError("ข้อผิดพลาดในการรีเฟรชการแจ้งเตือน:",t),n(t)),e(i)}))}))},e.prototype.resetBadge= function(){this.client.helpers.resetBadge(),this.setTimeStamp()},e.prototype.getConfig=function(){var e,n,t,i,o,s={โปรโมชั่น:{eligibleBodyClass: "display-push-promos",enableNotifOnboard:!0},badge:{selector:"#notif-badge",hideClass:"ybar-notification-hidden"},panel:{emptyPanelMsg:"คุณไม่มีการแจ้งเตือนใหม่" ,errorMsg:"โปรดตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง",headerMsg:"การแจ้งเตือน",maxCount:5,parentSelector:"#ybarNotificationBody",notificationTypes:"breakingNews"},บริการ:{url:"/tdv2_fp/api/resource/NotificationHistory getHistory",isRMP:!1}},r=document.getElementById("การแจ้งเตือนคอนเทนเนอร์"),a=null===(e=null==r?void 0:r.dataset)||void 0== =e?void 0:e.config,c={};if(a){"att"===(null===(n=this.partnerClasses)||void 0===n?void 0: n[1])&&(s.promos.showYahooLogo=!1);try{var l=JSON.parse(a);c=__assign({},l),this.personalized=1===l.personalize }catch(e){logError("การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในการแยกวิเคราะห์ config",e)}r&&delete r.dataset.config}var d=this.mergeConfigs(s,c);return(null===(t=this.partnerClasses) ||void 0===t?void 0:t.length)&&"yahoo"!==(null===(i=this.partnerClasses)||void 0===i?void 0:i[1 ])&&(null===(o=d.promos)||void 0===o?void 0:o.subscriptionTopic)&&ลบ d.promos.subscriptionTopic,d},e.prototype.mergeConfigs=function(e ,n){var t=__assign({},e);for(var i in e)t[i]=__assign(__assign({},e[i]),n[i]);return t}, e.prototype.getTimeStamp=function(){var e;return null===(e=window.localStorage)||void 0===e?void 0:e.getItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY)},e.prototype.setTimeStamp =function(){var e,n=""+Math.floor((new Date).getTime()/1e3);return null===(e=window.localStorage)||void 0===e| |e.setItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY,n),n},e}();new NotifClient;var reInit=function(){new NotifClient},ybarRapid,ybarRapidInterval,ybarRapidErrMsg="",beaconQueue=[],noop=function( ){},logRapidError=function(){window.removeEventListener("beforeunload",logRapidError),""!==ybarRapidErrMsg&&logError("ไม่พบ Rapid ในหน้า", ข้อผิดพลาดใหม่(ybarRapidErrMsg))},findRapidWithSpaceid=function(e) {var n=void 0;if(e&e.length>0)for(var t=0;t

  0){if(ybarRapid.addModules(o,!1,i),beaconQueue.length>0)for(e=0;e90&&fireImageBeacon("ประสิทธิภาพ",e)}catch(e){}}),1e3)}))},measureInit=measure("ybar-init");initYbar(),measureInit.stop(),initPerformanceMetricsBeaconListener(), initRapid(),initErrorBeaconListener();var Selected$1="_yb_ralpq",Css$9={"right-item":"_yb_f7u6g",selected:selected$1,"ybar-mod-topnavigation":"_yb_1uz6d","ybar- mod-topnavigation-teaser-imp":"_yb_z8l14"},DOCUMENT_NODE_TYPE=9;if("undefined"!=typeof Element&&!Element.prototype.matches){var proto=Element.prototype;proto.matches=proto.matchesSelector| |proto.mozMatchesSelector||proto.msMatchesSelector||proto.oMatchesSelector||proto.webkitMatchesSelector}ฟังก์ชันที่ใกล้เคียงที่สุด(e,n){for(;e&&e.nodeType!==DOCUMENT_NODE_TYPE;){if("function"==typeof e .matches&e.matches(n))return e;e=e.parentNode}}var closed_1=closest;function _delegate(e,n,t,i,o){var s=listener.apply(this,arguments);return e.addEventListener(t,s,o),{destroy:function(){e.removeEventListener(t,s,o)}}}ผู้รับมอบสิทธิ์ของฟังก์ชัน(e,n,t,i,o){return"function"= =typeof e.addEventListener?_delegate.apply(null,arguments):"function"==typeof t?_delegate.bind(null,document).apply(null,arguments):("string"==typeof e&&(e= document.querySelectorAll(e)),Array.prototype.map.call(e,(function(e){return _delegate(e,n,t,i,o)})))}ฟังชั่นฟังค์ชั่น(e,n,t ,i){return function(t){t.delegateTarget=closest_1(t.target,n),t.delegateTarget&&i.call(e,t)}}var delegate_1=delegate,ListNode=function(e){this.data =e,this.next=null,this.prev=null},LinkedList=function(){function e(){this.head=null,this.tail=null}return e.prototype.push=function(e) {var n=new ListNode(e);return this.head?this.tail?(n.prev=this.tail,this.tail.next=n,this.tail=n):(this.tail=n, this.tail.prev=this.head,this.head.next=this.tail):(this.head=n,n.next=this.tail),n},e.prototype.size=function(){ สำหรับ (var e=0,n=this.head;n;)e+=1,n=n.next;return e},e.prototype.getHead=function(){return this.head},e.prototype getTail=function(){return this.tail},e.prototype.get=function(e){if(e>=this.size())return null;for(var n=0,t=this.head; (null==t?void 0:t.next)&&n0&&Array.prototype.forEach.call(e,(function(e){e.onerror=function(){e.onerror=null,e.style.display="none"}}))},fixLogoOutline=function(e,n){e&&(hideOutlineOnMouseDown("#ybar-logo","#ybar-logo",n),n.onDestroy((function(){e.classList.remove("ybar-show-outline"),e.classList.remove("ybar-hide-outline")})))},logoClick=function(e,n){n&&e.addElementListener(n,"click",(function(){e.triggerEvent("logo-click")}))},init$3=function(e,n){n.logoImages&&hideLogosOnError(n.logoImages),n.wrapper&&(fixLogoOutline(n.wrapper,e),logoClick(e,n.wrapper))};initModule("ybar-mod-logo",(function(e){var n={wrapper:document.getElementById("ybar-logo"),logoImages:document.querySelectorAll(".".concat(Css$6["logo-image"]))};init$3(e,n)}));var overlay="_yb_r0ocg",tooltip="_yb_8qtaj",tooltip__text="_yb_mtbnj",tooltip__voice="_yb_9zyah",tooltip__web="_yb_1qcz5",dark="_yb_1f5u2",darker="_yb_bagcn",light="_yb_1i72v",midnight60="_yb_1a8yj",Css$5={"dropdown-open":"_yb_1lcsw","merchant-is-selected":"_yb_182or",overlay:overlay,"selected-merchant-clear-button":"_yb_foy65","shops-buttons":"_yb_57lxd","styled-select":"_yb_7v15g",tooltip:tooltip,"tooltip--show":"_yb_1s88r",tooltip__text:tooltip__text,tooltip__voice:tooltip__voice,tooltip__web:tooltip__web,dark:dark,darker:darker,light:light,midnight60:midnight60},range=function(e,n){var t=Math.max(e,n),i=Math.min(e,n),o=Math.abs(t-i);return __spreadArray([],__read(new Array(o+1)),!1).map((function(e,n){return i+n}))},openSearchOverlay=function(e,n,t){var i=e.getConfig().bucketConfig,o=(void 0===i?{}:i).enable_search_ui,s=void 0!==o&&o;if(n.ybar){n.ybar.classList.add("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.add("ybar-overlay"),document.body.classList.add("ybar-overlay-noscroll");beaconClick("ybar","websrch","",{elm:"expand",subsec:"searchbox",itc:"1"}),setTimeout((function(){n.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(t&&(n.searchInput.value=t),n.searchInput.focus(),s&&n.searchInput.click())}))}},closeSearchOverlay=function(e){var n;null===(n=e.ybar)||void 0===n||n.classList.remove("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.remove("ybar-overlay"),document.body.classList.remove("ybar-overlay-noscroll"),e.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(e.searchInput.value="",e.searchInput.blur())},initMweb=function(e,n){"smartphone"===e.getConfig().device&&(e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"click",(function(){openSearchOverlay(e,n)})),e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"keydown",(function(t){var i=t,o=i.keyCode,s=i.key,r=range(65,90),a=__spreadArray(__spreadArray([],__read(range(58,57)),!1),__read(range(96,105)),!1),c=__spreadArray(__spreadArray([],__read(r),!1),__read(a),!1).includes(o);(32===o||13===o||c)&&(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),openSearchOverlay(e,n,c?s:""))})),n.searchBoxBackButton&&(e.addElementListener(n.searchBoxBackButton,"click",(function(e){e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n);beaconClick("ybar","back-close-srch","",{elm:"btn",subsec:"searchbox",itc:"1"})})),e.addElementListener(n.searchInput,"keyup",(function(e){e.stopPropagation();27===e.keyCode&&(e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n))}))),e.addEventListener("viewerClosed",(function(){closeSearchOverlay(n)})),e.onDestroy((function(){closeSearchOverlay(n)})))},Tooltip=function(){function e(e,n,t){n&&(this.ybar=e,this.elem=n,this.options=t,this.show=this.show.bind(this),this.hide=this.hide.bind(this),this.addEventListeners())}return Object.defineProperty(e.prototype,"tooltip",{get:function(){var e=this;return this.tooltipMarkup||(this.tooltipMarkup=this.createTooltip(),(this.options.tooltipParentElm||this.elem).appendChild(this.tooltipMarkup),this.ybar.onDestroy((function(){var n,t;null===(t=null===(n=e.tooltipMarkup)||void 0===n?void 0:n.parentNode)||void 0===t||t.removeChild(e.tooltipMarkup)}))),this.tooltipMarkup},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.show=function(){this.tooltip.classList.add(this.options.showClass)},e.prototype.hide=function(){this.tooltip.classList.remove(this.options.showClass)},e.prototype.addEventListeners=function(){this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseenter",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"focus",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseleave",this.hide),this.ybar.addElementListener(this.elem,"blur",this.hide)},e.prototype.createTooltip=function(){var e=document.createElement("div");e.className=this.options.containerClass||"";var n=document.createElement("p");return n.textContent=this.options.label,n.className=this.options.textClass||"",e.appendChild(n),e},e}();createCommonjsModule((function(module){(function(){var __webpack_modules__={"./src/index.js":/*!**********************!*\ !*** ./src/index.js ***! \**********************/function(__unused_webpack_module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("var I18n = __webpack_require__(/*! ./lib/I18n */ \"./src/lib/I18n.js\");\n\n(function (win, doc) {\n \"use strict\";\n\n var defaultConfig = {\n uiLang: 'en-US',\n speechLang: 'en-US',\n voiceButton: '#voice-btn',\n searchBox: {\n form: '#sf',\n input: '#yschsp',\n params: {\n fr: '',\n fr2: ''\n }\n },\n enable_voice_trending: false,\n trending: {\n market: \"en-us\"\n },\n ui: {\n speechOverlay: {\n disableBlur: false\n }\n },\n browsers: {\n edge: false\n }\n };\n\n function VoiceSearch(config) {\n var self = this;\n self.config = Object.assign(defaultConfig, config || {});\n self.i18n = new VoiceSearch.I18n({\n lang: self.config.uiLang\n });\n self.renderPermissionGuide(self);\n self.renderSpeechPanel(self);\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = false;\n self.recognition = null;\n self.voiceButton = doc.querySelector(self.config.voiceButton);\n self.searchBoxForm = doc.querySelector(self.config.searchBox.form);\n self.searchBoxQuery = doc.querySelector(self.config.searchBox.input);\n self.speechPanel = doc.querySelector('#spch');\n self.speechButtonContainer = doc.querySelector('#spchbc');\n self.speechButton = doc.querySelector('#spchbc-btn');\n self.speechText = doc.querySelector('#spcht');\n self.speechOverlay = doc.getElementById('spch-overlay');\n self.retryLink = doc.querySelector('#spcht-retry');\n self.trending = doc.getElementById('spch-trending');\n self.trendingTerms = doc.getElementById('trending-terms');\n self.termSpans = doc.getElementsByClassName(\"trending-term\");\n self.closeButton = doc.querySelector('#spchx');\n self.startAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-start-202105050733.wav');\n self.resultAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-result-202105050733.wav');\n self.errorAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-error-202105050733.wav');\n self.closeAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-close-202105050733.wav');\n self.permissionGuide = doc.querySelector('#spchp');\n self.permissionGuideClose = doc.querySelector('#spchpx');\n self.permissionGuideTimer = null;\n\n self.onEscKeyDown = function (e) {\n if (e.code !== 'Escape') {\n return;\n }\n\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('keybrd', 'voicesearch_cancel_esc'); // The clean up should put inside closePanel() instead of here,\n // or func won't be cleaned up if user close panel with btn or overlay\n\n self.closePanel(self);\n };\n\n if (self.isBrowserSupported()) {\n var SpeechRecognition = win.SpeechRecognition || win.webkitSpeechRecognition;\n var SpeechGrammarList = win.SpeechGrammarList || win.webkitSpeechGrammarList;\n var speechGrammar = '#JSGF V1.0;';\n self.recognition = new SpeechRecognition();\n var speechRecognitionList = new SpeechGrammarList();\n\n if (speechRecognitionList.addFromString) {\n speechRecognitionList.addFromString(speechGrammar, 1);\n }\n\n self.recognition.grammars = speechRecognitionList;\n self.recognition.continuous = false;\n self.recognition.lang = self.config.speechLang;\n self.recognition.interimResults = false;\n self.recognition.maxAlternatives = 1;\n /* Listeners */\n\n if (self.voiceButton) {\n self.voiceButton.onclick = function () {\n self.recognition.start();\n\n if (self.permissionGuideTimer) {\n win.clearTimeout(self.permissionGuideTimer);\n }\n\n self.permissionGuideTimer = win.setTimeout(function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.showPermissionGuide(self);\n }\n }, 300); // Also close when pressing esc\n\n doc.addEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch');\n };\n }\n\n if (self.speechButton) {\n self.speechButton.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_restart');\n } else {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_close');\n self.closePanel(self);\n }\n };\n }\n\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_retry');\n }\n };\n }\n\n if (self.speechOverlay) {\n self.speechOverlay.onclick = function () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel_outside');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.closeButton) {\n self.closeButton.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.permissionGuideClose) {\n self.permissionGuideClose.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_permission_close');\n self.closeAudio.play();\n self.hidePermissionGuide(self);\n };\n }\n /* Recognition Events */\n\n\n self.recognition.onresult = function (event) {\n // The SpeechRecognitionEvent results property returns a SpeechRecognitionResultList object\n // The SpeechRecognitionResultList object contains SpeechRecognitionResult objects.\n // It has a getter so it can be accessed like an array\n // The first [0] returns the SpeechRecognitionResult at the last position.\n // Each SpeechRecognitionResult object contains SpeechRecognitionAlternative objects that contain individual results.\n // These also have getters so they can be accessed like arrays.\n // The second [0] returns the SpeechRecognitionAlternative at position 0.\n // We then return the transcript property of the SpeechRecognitionAlternative object\n // console.log('Confidence: ' + event.results[0][0].confidence);\n self.speechResult = event.results[0][0].transcript;\n /* Punctuation Handling: Check last character and strip it if necessary */\n\n self.handlePunctuation(self);\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.speechResult;\n }\n\n if (self.searchBoxQuery) {\n self.searchBoxQuery.value = self.speechResult;\n }\n\n self.resultAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n\n if (self.searchBoxForm) {\n var inputFr = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr]');\n var inputFr2 = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr2]');\n\n if (inputFr && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr) {\n inputFr.value = config.searchBox.params.fr;\n inputFr.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n if (inputFr2 && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr2) {\n inputFr2.value = config.searchBox.params.fr2;\n inputFr2.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n self.searchBoxForm.submit();\n }\n }, 1000);\n };\n\n self.recognition.onspeechstart = function\n /*event*/\n () {// Fired when speech starts\n };\n\n self.recognition.onspeechend = function () {\n // Fired when speech ends\n self.recognition.stop();\n };\n\n self.recognition.onerror = function\n /*event*/\n () {\n // console.log('Error occurred in recognition: ' + event.error);\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_error');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n };\n\n self.recognition.onaudiostart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has started to capture audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onaudioend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has finished capturing audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when any sound — recognisable speech or not — has been detected.\n self.hideTrending(self);\n self.noSpeech = false;\n\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when no sound present\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has begun listening\n self.recognitionInit(self);\n self.startRecognition(self);\n };\n\n self.recognition.onend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has disconnected.\n self.isRecognitionStart = false;\n\n if (self.noSpeech == false && self.speechResult == '') {\n // No match: Fired when the speech recognition can't recognise speech\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_nomatch');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n }\n }; // trigger onReady event when initialized\n\n\n if (document && document.dispatchEvent) {\n document.dispatchEvent(new Event('VOICE_JS_READY'));\n }\n }\n } // static members\n\n\n VoiceSearch.I18n = I18n; // instance members\n\n VoiceSearch.prototype.renderPermissionGuide = function (self) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \".concat(self.i18n.t('search.voice.permission_title'), \"

  \\n

  \").concat(self.i18n.t('search.voice.permission_text'), \"

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n \");\n var dom = ใหม่ DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n }; \n\n VoiceSearch.prototype.renderSpeechPanel = ฟังก์ชัน (ตัวเอง) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n\\n \\n\\n\\n\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n\\n\\n\".concat(self.i18n.t('search.voice.recognition_retry'), \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n\").concat(self.i18n.t('search.voice.trending_title'), \"\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n \");\n var dom = new DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n\n if (self && self.config && self.config.ui && self.config.ui.speechOverlay && self.config.ui.speechOverlay.disableBlur) {\n dom.body.children[0].classList.add('disable-blur-overlay');\n }\n\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.isBrowserSupported = function () {\n var isSupported = false;\n var self = this;\n var isChromium = Boolean(window.chrome);\n var isIOSChrome = /CriOS/.test(window.navigator.userAgent);\n var isEdge = /Edg\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isLegacyEdge = /Edge\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isOpera = Boolean(window.opr);\n var isBrave = Boolean(window.navigator.brave);\n var browsers = [// chrome\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return true;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && !isIOSChrome && !isEdge && !isOpera && !isBrave;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }, // edge\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return self && self.config && self.config.browsers && self.config.browsers.edge;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && isEdge && !isLegacyEdge;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }];\n\n for (var b = 0; b < browsers.length; b++) {\n var browser = browsers[b];\n\n if (browser && browser.checkBrowser && browser.checkBrowser() && browser.checkEnabled && browser.checkEnabled(self) && browser.checkAPI && browser.checkAPI()) {\n isSupported = true;\n }\n }\n\n return isSupported;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.recognitionInit = function (self) {\n // Initialize flags for checking whether user is speaking or not\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = true;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showPermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hidePermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.getTrending = function (self) {\n // Call api for trending terms\n if (!self.config.enable_voice_trending || !self.trending) {\n return;\n }\n\n var url = \"https://api.search.yahoo.com/data/v3/search?appid=4d234a9d&market=\" + self.config.trending.market + \"&features=trending.voice\";\n self.ajaxReq(url, function (resBody) {\n if (!resBody || !resBody.response || !resBody.response.search || !resBody.response.search.results || !resBody.response.search.results[\"trending.voice\"]) {\n return;\n }\n\n var terms = resBody.response.search.results[\"trending.voice\"].data;\n self.showTrending(self, terms);\n });\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showTrending = function (self, terms) {\n // params check\n if (!Array.isArray(terms) || terms.length < 3) {\n return;\n } // DOM check\n\n\n if (!self.trending || !self.termSpans || !self.termSpans[0]) {\n return;\n }\n\n var trendingLabel = '';\n trendingLabel += '\"' + terms[0].text + '\"' + ', ';\n trendingLabel += '\"' + terms[1].text + '\"' + ' ';\n trendingLabel += self.i18n.t('search.voice.trending_or') + ' ';\n trendingLabel += '\"' + terms[2].text + '\"';\n self.termSpans[0].innerText = trendingLabel;\n self.trending.classList.remove(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideTrending = function (self) {\n if (!self.trending) {\n return;\n }\n\n self.trending.classList.add(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_retry');\n self.retryLink.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.startRecognition = function (self) {\n self.hidePermissionGuide(self);\n self.getTrending(self);\n self.startAudio.play();\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_start');\n win.setTimeout(function () {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_listening');\n }, 2000);\n }\n\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb-h\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.closePanel = function (self) {\n self.closeAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.hideRetryLink(self); // clean up esc listener\n\n doc.removeEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n }, 100);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.handlePunctuation = function (self) {\n if (self.speechResult.length > 0) {\n var lastChar = self.speechResult.charAt(self.speechResult.length - 1);\n\n if (lastChar === '.' || lastChar === '?' || lastChar === '。' || lastChar === '?') {\n self.speechResult = self.speechResult.slice(0, -1);\n }\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.sendBeacon = function (actn, slk) {\n var ULT = win.YAHOO.ULT || {},\n SB = win.YAHOO.SB || {};\n\n if (ULT.beacon_click) {\n var trackParams = {\n _S: SB.config.i13n.spaceid,\n _I: SB.config.i13n.pvid,\n actn: actn,\n sec: 'search',\n slk: slk\n };\n win.YAHOO.ULT.beacon_click(trackParams);\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.ajaxReq = function (url, callback) {\n var DONE_STATE = XMLHttpRequest.DONE || 4; // for IE-compatibility\n\n var xhr = new XMLHttpRequest();\n var responseRaw;\n var response; // CORS request only for IE8/IE9\n\n if (doc.documentMode && doc.documentMode < 10) {\n var xdr = new win.XDomainRequest();\n\n xdr.onload = function () {\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url);\n xhr.send();\n return;\n } // CORS request for browers newer than IE9\n\n\n xhr.onreadystatechange = function () {\n if (xhr.readyState !== DONE_STATE) {\n return;\n } // handle ajax response\n\n\n switch (xhr.status) {\n case 200:\n responseRaw = xhr.responseText;\n\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n\n break;\n\n default:\n // non-200 status code: retry or assume failure\n callback(response);\n break;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url, true);\n /* aync request */\n\n xhr.timeout = 10000;\n xhr.send();\n };\n\n if (!win.YAHOO) {\n win.YAHOO = {};\n }\n\n if (!win.YAHOO.Util) {\n win.YAHOO.Util = {};\n }\n\n win.YAHOO.Util.VoiceSearch = VoiceSearch;\n})(window, document);\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.js?")},"./src/lib/I18n.js":/*!*************************!*\ !*** ./src/lib/I18n.js ***! \*************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("module.exports = function () {\n var LANG_LIST = __webpack_require__(/*! ./lang_list.json */ \"./src/lib/lang_list.json\");\n\n var DEFAULT_LANG = 'default';\n\n var isValidLang = function isValidLang(lang) {\n return LANG_LIST.indexOf(lang) !== -1;\n }; // convert language strings to key-value map\n\n\n var buildStrMap = function buildStrMap(langStrings) {\n return langStrings.reduce(function (strMap, item) {\n strMap[item.id] = item.defaultMessage;\n return strMap;\n }, {});\n };\n\n var I18n = function I18n(options) {\n // initialize\n this.lang = isValidLang(options && options.lang) ? options.lang : DEFAULT_LANG;\n }; // static members\n\n\n I18n.langMap = {};\n I18n.langMap[DEFAULT_LANG] = buildStrMap(__webpack_require__(/*! ../lang/strings.json */ \"./src/lang/strings.json\"));\n\n I18n.setLangMap = function (lang, strings) {\n if (lang && strings) {\n I18n.langMap[lang] = buildStrMap(strings);\n }\n }; // instance members\n\n\n I18n.prototype = {\n t: function t(id) {\n switch (true) {\n // look up target language\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[this.lang] && I18n.langMap[this.lang][id]):\n return I18n.langMap[this.lang][id];\n // fallback to default strings\n\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[DEFAULT_LANG] && I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id]):\n return I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id];\n\n default:\n return '';\n }\n }\n };\n return I18n;\n}();\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/lib/I18n.js?")},"./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css":/*!*******************************************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css ***! \*******************************************************************************************************/function(module,__webpack_exports__,__webpack_require__){eval('__webpack_require__.r(__webpack_exports__);\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__(/*! ../node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js */ "./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js");\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);\n// Imports\n\nvar ___CSS_LOADER_EXPORT___ = _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default()(function(i){return i[1]});\n// Module\n___CSS_LOADER_EXPORT___.push([module.id, "/* Sprites */\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch1x-1620383531565.min.png);\\n background-repeat: no-repeat;\\n background-size: initial;\\n color: transparent;\\n}\\n/* Retina displays */\\n@media\\n only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-resolution: 192dpi),\\n only screen and (min-resolution: 2dppx) {\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-size: 41px 330px;\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch2x-1620383531565.min.png)\\n}\\n }\\n\\n/* permission guide */\\n#spchp.permission-guide {\\n height: 100%;\\n width: 100%;\\n padding: 0;\\n opacity: 0.9;\\n background-color: #fff;\\n left: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spchp.permission-guide .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spchp.permission-guide .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide {\\n margin: 191px 0 0 507px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone {\\n height: 68px;\\n width: 52px;\\n border-right: 1px solid #232a31;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite {\\n background-position: 0 -105px;\\n width: 28px;\\n height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text {\\n height: 68px;\\n margin-left: 24px;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .title {\\n color: #232a31;\\n font-size: 32px;\\n font-family: HelveticaNeue-Bold;\\n line-height: 28px;\\n margin-bottom: 16px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .text {\\n color: #232a31;\\n font-size: 16px;\\n line-height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide.hide {\\n display: none;\\n }\\n\\n/* speech panel */\\n#spch.spch {\\n background: #fff;\\n height: 100%;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n visibility: hidden;\\n width: 100%;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spch.spch .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spch.spch .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spch.spch .spchc {\\n display: block;\\n height: 97px;\\n pointer-events: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container {\\n width: 100%;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.1;\\n pointer-events: none;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .spch-control {\\n display: inline-block;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container {\\n float: left;\\n height: 91px;\\n overflow: hidden;\\n margin: 3px 0;\\n pointer-events: none;\\n width: calc(50% - 48.5px);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container p {\\n display: table-cell;\\n vertical-align: middle;\\n width: 550px;\\n height: 97px;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-weight: normal;\\n color: #6e7780;\\n line-height: normal;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n text-align: left;\\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\\n transition: opacity 0.1s ease-in, margin-left 0.5s ease-in, top 0s linear 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container #spcht-retry {\\n color: #0f69ff;\\n cursor: pointer;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container {\\n pointer-events: none;\\n position: relative;\\n transition: transform 0.218s, opacity 0.218s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button {\\n background-color: #fff;\\n border: 1px solid #eee;\\n border-radius: 100%;\\n bottom: 0;\\n box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);\\n cursor: pointer;\\n display: inline-block;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n transition: background-color 0.218s, border 0.218s, box-shadow 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button .microphone {\\n background-position: 0 -24px;\\n width: 41px;\\n height: 41px;\\n left: 27px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n top: 27px;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple {\\n position: absolute;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n opacity: 0;\\n margin: -70px 0 0 -70px;\\n border-radius: 100px;\\n -webkit-animation: ripple 3.3s infinite;\\n animation: ripple 3.3s infinite;\\n background-color: #fff !important;\\n border: 2px solid #e0e4e9;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(2) {\\n -webkit-animation-delay: 1.1s;\\n animation-delay: 1.1s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(3) {\\n -webkit-animation-delay: 2.2s;\\n animation-delay: 2.2s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button {\\n background-color: #0f69ff;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button .microphone {\\n background-position: 0 -65px;\\n width: 40px;\\n height: 40px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple {\\n background-size: 114px;\\n position: absolute;\\n width: 114px;\\n height: 114px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n margin: -57px 0 0 -57px;\\n -webkit-animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(2) {\\n background-size: 123px;\\n width: 123px;\\n height: 123px;\\n margin: -62px 0 0 -62px;\\n -webkit-animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(3) {\\n background-size: 136px;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n margin: -68px 0 0 -68px;\\n -webkit-animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spcho {\\n background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 99%);\\n display: block;\\n min-width: 100%;\\n text-align: center;\\n top: 145px;\\n padding-bottom: 71px;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending {\\n -webkit-animation: fadeIn 1s forwards;\\n animation: fadeIn 1s forwards;\\n opacity: 0;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending .trending {\\n color: #6e7780;\\n display: inline-block;\\n font-size: 16px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending #trending-label {\\n font-weight: bold;\\n margin: 5px 5px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc, #spch.spch.s2tb-h .spchc {\\n background: #fff;\\n box-sizing: border-box;\\n box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2);\\n height: auto;\\n margin: 0;\\n min-width: 100%;\\n overflow: hidden;\\n padding: 24px 115px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container {\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container .text-container {\\n position: relative;\\n }\\n#spch.spch.s2tb {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 1;\\n visibility: visible;\\n transition-delay: 0s;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container {\\n transform: scale(1);\\n height: 97px;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n width: 97px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container .button {\\n opacity: 1;\\n pointer-events: auto;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n transition-delay: 0;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-size: 24px;\\n margin-left: 0;\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.5s ease-out, margin-left 0.5s ease-out;\\n }\\n#spch.spch.s2tb #spch-overlay {\\n -webkit-backdrop-filter: blur(10px);\\n backdrop-filter: blur(10px);\\n background-color: #fff;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.9;\\n position: absolute;\\n top: 149px;\\n\\n /* spchc\'s height */\\n width: 100%;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay #spch-overlay {\\n background-color: transparent;\\n -webkit-backdrop-filter: none;\\n backdrop-filter: none;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay .spcho {\\n height: 27px;\\n padding-bottom: 20px;\\n background: #fff;\\n background-image: none;\\n box-shadow: 0 8px 6px -6px rgb(0 0 0 / 20%);\\n }\\n#spch.spch.s2tb-h {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 0;\\n visibility: hidden;\\n }\\n\\n@-webkit-keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n", ""]);\n// Exports\n/* harmony default export */ __webpack_exports__["default"] = (___CSS_LOADER_EXPORT___);\n\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js')},"./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js":/*!*****************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js ***! \*****************************************************/function(module){eval('\n\n/*\n MIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n Author Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\n// eslint-disable-next-line func-names\nmodule.exports = function (cssWithMappingToString) {\n var list = []; // return the list of modules as css string\n\n list.toString = function toString() {\n return this.map(function (item) {\n var content = cssWithMappingToString(item);\n\n if (item[2]) {\n return "@media ".concat(item[2], " {").concat(content, "}");\n }\n\n return content;\n }).join("");\n }; // import a list of modules into the list\n // eslint-disable-next-line func-names\n\n\n list.i = function (modules, mediaQuery, dedupe) {\n if (typeof modules === "string") {\n // eslint-disable-next-line no-param-reassign\n modules = [[null, modules, ""]];\n }\n\n var alreadyImportedModules = {};\n\n if (dedupe) {\n for (var i = 0; i < this.length; i++) {\n // eslint-disable-next-line prefer-destructuring\n var id = this[i][0];\n\n if (id != null) {\n alreadyImportedModules[id] = true;\n }\n }\n }\n\n for (var _i = 0; _i < modules.length; _i++) {\n var item = [].concat(modules[_i]);\n\n if (dedupe && alreadyImportedModules[item[0]]) {\n // eslint-disable-next-line no-continue\n continue;\n }\n\n if (mediaQuery) {\n if (!item[2]) {\n item[2] = mediaQuery;\n } else {\n item[2] = "".concat(mediaQuery, " and ").concat(item[2]);\n }\n }\n\n list.push(item);\n }\n };\n\n return list;\n};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js?')},"./src/index.css":/*!***********************!*\ !*** ./src/index.css ***! \***********************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval('var api = __webpack_require__(/*! !../node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js */ "./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js");\n var content = __webpack_require__(/*! !!../node_modules/css-loader/dist/cjs.js!../node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./index.css */ "./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css");\n\n content = content.__esModule ? content.default : content;\n\n if (typeof content === \'string\') {\n content = [[module.id, content, \'\']];\n }\n\nvar options = {};\n\noptions.insert = "head";\noptions.singleton = false;\n\nvar update = api(content, options);\n\n\n\nmodule.exports = content.locals || {};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?')},"./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js":/*!****************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js ***! \****************************************************************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("\n\nvar isOldIE = function isOldIE() {\n var memo;\n return function memorize() {\n if (typeof memo === 'undefined') {\n // Test for IE <= 9 as proposed by Browserhacks\n // @see http://browserhacks.com/#hack-e71d8692f65334173fee715c222cb805\n // Tests for existence of standard globals is to allow style-loader\n // to operate correctly into non-standard environments\n // @see https://github.com/webpack-contrib/style-loader/issues/177\n memo = Boolean(window && document && document.all && !window.atob);\n }\n\n return memo;\n };\n}();\n\nvar getTarget = function getTarget() {\n var memo = {};\n return function memorize(target) {\n if (typeof memo[target] === 'undefined') {\n var styleTarget = document.querySelector(target); // Special case to return head of iframe instead of iframe itself\n\n if (window.HTMLIFrameElement && styleTarget instanceof window.HTMLIFrameElement) {\n try {\n // This will throw an exception if access to iframe is blocked\n // due to cross-origin restrictions\n styleTarget = styleTarget.contentDocument.head;\n } catch (e) {\n // istanbul ignore next\n styleTarget = null;\n }\n }\n\n memo[target] = styleTarget;\n }\n\n return memo[target];\n };\n}();\n\nvar stylesInDom = [];\n\nfunction getIndexByIdentifier(identifier) {\n var result = -1;\n\n for (var i = 0; i < stylesInDom.length; i++) {\n if (stylesInDom[i].identifier === identifier) {\n result = i;\n break;\n }\n }\n\n return result;\n}\n\nfunction modulesToDom(list, options) {\n var idCountMap = {};\n var identifiers = [];\n\n for (var i = 0; i < list.length; i++) {\n var item = list[i];\n var id = options.base ? item[0] + options.base : item[0];\n var count = idCountMap[id] || 0;\n var identifier = \"\".concat(id, \" \").concat(count);\n idCountMap[id] = count + 1;\n var index = getIndexByIdentifier(identifier);\n var obj = {\n css: item[1],\n media: item[2],\n sourceMap: item[3]\n };\n\n if (index !== -1) {\n stylesInDom[index].references++;\n stylesInDom[index].updater(obj);\n } else {\n stylesInDom.push({\n identifier: identifier,\n updater: addStyle(obj, options),\n references: 1\n });\n }\n\n identifiers.push(identifier);\n }\n\n return identifiers;\n}\n\nfunction insertStyleElement(options) {\n var style = document.createElement('style');\n var attributes = options.attributes || {};\n\n if (typeof attributes.nonce === 'undefined') {\n var nonce = true ? __webpack_require__.nc : 0;\n\n if (nonce) {\n attributes.nonce = nonce;\n }\n }\n\n Object.keys(attributes).forEach(function (key) {\n style.setAttribute(key, attributes[key]);\n });\n\n if (typeof options.insert === 'function') {\n options.insert(style);\n } else {\n var target = getTarget(options.insert || 'head');\n\n if (!target) {\n throw new Error(\"Couldn't find a style target. This probably means that the value for the 'insert' parameter is invalid.\");\n }\n\n target.appendChild(style);\n }\n\n return style;\n}\n\nfunction removeStyleElement(style) {\n // istanbul ignore if\n if (style.parentNode === null) {\n return false;\n }\n\n style.parentNode.removeChild(style);\n}\n/* istanbul ignore next */\n\n\nvar replaceText = function replaceText() {\n var textStore = [];\n return function replace(index, replacement) {\n textStore[index] = replacement;\n return textStore.filter(Boolean).join('\\n');\n };\n}();\n\nfunction applyToSingletonTag(style, index, remove, obj) {\n var css = remove ? '' : obj.media ? \"@media \".concat(obj.media, \" {\").concat(obj.css, \"}\") : obj.css; // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = replaceText(index, css);\n } else {\n var cssNode = document.createTextNode(css);\n var childNodes = style.childNodes;\n\n if (childNodes[index]) {\n style.removeChild(childNodes[index]);\n }\n\n if (childNodes.length) {\n style.insertBefore(cssNode, childNodes[index]);\n } else {\n style.appendChild(cssNode);\n }\n }\n}\n\nfunction applyToTag(style, options, obj) {\n var css = obj.css;\n var media = obj.media;\n var sourceMap = obj.sourceMap;\n\n if (media) {\n style.setAttribute('media', media);\n } else {\n style.removeAttribute('media');\n }\n\n if (sourceMap && typeof btoa !== 'undefined') {\n css += \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,\".concat(btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap)))), \" */\");\n } // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = css;\n } else {\n while (style.firstChild) {\n style.removeChild(style.firstChild);\n }\n\n style.appendChild(document.createTextNode(css));\n }\n}\n\nvar singleton = null;\nvar singletonCounter = 0;\n\nfunction addStyle(obj, options) {\n var style;\n var update;\n var remove;\n\n if (options.singleton) {\n var styleIndex = singletonCounter++;\n style = singleton || (singleton = insertStyleElement(options));\n update = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, false);\n remove = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, true);\n } else {\n style = insertStyleElement(options);\n update = applyToTag.bind(null, style, options);\n\n remove = function remove() {\n removeStyleElement(style);\n };\n }\n\n update(obj);\n return function updateStyle(newObj) {\n if (newObj) {\n if (newObj.css === obj.css && newObj.media === obj.media && newObj.sourceMap === obj.sourceMap) {\n return;\n }\n\n update(obj = newObj);\n } else {\n remove();\n }\n };\n}\n\nmodule.exports = function (list, options) {\n options = options || {}; // Force single-tag solution on IE6-9, which has a hard limit on the # of
  สหรัฐฯ 'วิตกอย่างยิ่ง' เวียดนามสั่งจำคุกนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 2 ปี (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Lidia Grady

  Last Updated:

  Views: 5835

  Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lidia Grady

  Birthday: 1992-01-22

  Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

  Phone: +29914464387516

  Job: Customer Engineer

  Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

  Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.